Search
Close this search box.

Algemene voorwaarden

Snel naar:

Artikel 1: Definities 

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Wet houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website(s) van Loper B.V;
 • Betrokkene: de natuurlijke persoon waarop de Persoonsgegevens die door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden betrekking hebben;
 • Loper B.V.: Loper® B.V., in het handelsregister ingeschreven onder nummer 82625301, gevestigd aan de Bijster 19 te (4817 HZ) Breda;
 • Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen Loper B.V. en Opdrachtgever;
 • Incident: een (vermoedelijke) inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of opzettelijk leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon aan wie het aanbod van Loper B.V. is gericht, met wie Loper B.V. een Overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht;
 • Overeenkomst: iedere verbintenis met Loper B.V., op grond waarvan Loper B.V. Diensten aan Opdrachtgever levert;
 • Partijen: Loper B.V. en Opdrachtgever;
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd;
 • Uitvoeringswet AVG: Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;
 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten in het kader waarvan Loper B.V., onder welke titel dan ook, Diensten verricht, alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen als onderhandelingen, aanbiedingen, offertes en andere (rechts)handelingen in de relatie tussen Loper B.V. en Opdrachtgever.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten die Loper B.V. geheel of ten dele van derden heeft betrokken, en al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere (rechts)handeling in opdracht van Loper B.V. door een derde aan Opdrachtgever worden verricht.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden hiermede onder verwijzing naar artikel 6:225 lid 3, laatste zin BW door Loper B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen. Opdrachten worden door Loper B.V. slechts aanvaard onder de voorwaarde dat de algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden en/of enige andere voorwaarden niet van toepassing zijn op de opdracht. 
 4. Door ondertekening van enige Overeenkomst met Loper B.V., waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, verklaart Opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
 5. Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden alsmede van de tussen Loper B.V. en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Loper B.V. zijn bevestigd. 
 6. Indien Loper B.V. één of meer aan haar, op grond van deze Algemene Voorwaarden toekomende rechten niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Opdrachtgever hieraan geen enkel recht ontlenen.
 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van door Loper B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot de Opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden. 
 8. Deze Algemene Voorwaarden en hetgeen is bepaald in de Overeenkomst, vervangen alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen. Van het bepaalde in een Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 9. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Loper B.V. en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 
 10. Loper B.V. is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Na wijziging zullen de nieuwe Algemene Voorwaarden deel uitmaken van elke tussen Partijen bestaande Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontvangst c.q. kennisgeving schriftelijk bericht niet met de gewijzigde versie akkoord te gaan.
 11. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Loper B.V., ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 3: Offertes en totstandkoming Overeenkomst

 1. Offertes van Loper B.V. zijn geldig gedurende dertig (30) dagen na dagtekening offerte, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere aanvaardingstermijn is opgenomen. Een Overeenkomst komt tot stand indien ofwel: (i) op het moment dat Loper B.V. aan Opdrachtgever schriftelijk een verzoek tot dienstverlening bevestigt, (ii) op het moment dat Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte dan wel (iii) wanneer door Loper B.V. uitvoering wordt gegeven aan de geoffreerde of verzochte werkzaamheden. Indien de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van het bepaalde in de offerte, geldt uitsluitend het bepaalde in de offerte en is Loper B.V. niet gebonden aan de afwijkingen van de offerte, tenzij Loper B.V. hiermee schriftelijk akkoord gaat. Offertes maken deel uit van een Overeenkomst, zodra deze Overeenkomst tot stand is gekomen, waarbij de inhoud van de Overeenkomst leidend is.
 2. Opdrachtgever draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Loper B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Loper B.V. worden verstrekt. Indien deze gegevens niet volledig en/of tijdig aan Loper B.V. zijn verstrekt, heeft Loper B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Loper B.V. is niet aansprakelijk voor schade of kosten van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte niet, niet tijdige, onjuiste en/of onvolledige gegevens omtrent de te verlenen Diensten. 
 3. Loper B.V. heeft in het geval Opdrachtgever tekortschiet, naast het recht om de betreffende Overeenkomst te ontbinden, ook het recht om de overige tussen Loper B.V. en Opdrachtgever bestaande Overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft Loper B.V. tevens het recht om van Opdrachtgever al hetgeen hij haar verschuldigd is in een keer op te eisen. De in dit lid omschreven rechten laten de overige in de wet geformuleerde rechten van Loper B.V. onverlet die Loper B.V. ook kan hanteren indien Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard, wordt ontbonden of ten aanzien van Opdrachtgever een (gerechtelijke) schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard alsook in vergelijkbare omstandigheden/gevallen. 
 4. Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes, prijslijsten of andere bescheiden mogen, tenzij expliciet voor eigen gebruik, niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden. 
 5. In geval enige overeenkomst, ongeacht of deze voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan, of relatie tussen Loper B.V. en Opdrachtgever, geacht wordt een overeenkomst voor onbepaalde tijd te zijn, zal Loper B.V. deze te allen tijde kunnen opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Loper B.V. zal bij een dergelijke beëindiging in geen geval enige schadevergoeding of compensatie verschuldigd zijn. 

Artikel 4: Rechten en verplichtingen Loper B.V.

 1. Loper B.V. zal de Overeenkomst overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander conform de algemeen aanvaarde stand der wetenschap. Loper zal zich inspannen de in een Overeenkomst overeengekomen kwaliteitsnormen en prestatie indicatoren te realiseren, zonder in te staan voor het bereiken van het beoogde resultaat. 
 2. De met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst worden door Partijen aangemerkt als een inspanningsverbintenis. De Overeenkomst vormt geen resultaatsverplichting voor Loper B.V. en wordt naar beste inzicht en vermogen van Loper B.V. uitgevoerd.
 3. Loper B.V.  zal haar werkzaamheden uitvoeren vanuit een of meerdere vestigingen van Loper B.V. Volledige of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst kan plaatsvinden op locatie van Opdrachtgever indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien uitvoering van de Overeenkomst plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever zal Opdrachtgever voor de medewerkers van Loper kosteloos zorgdragen voor een geschikte werkruimte (spreekkamer, onderzoeksruimte inclusief noodzakelijke voorzieningen en internet- en telefoonverbinding) en/of andere door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten alsmede voor arbeidsomstandigheden die voldoen aan de eisen van artikel 7:658 BW. Voorts zal Opdrachtgever Loper B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken gebaseerd op of verband houdende met het niet voldoen aan deze zorgplicht.
 4. Indien Loper B.V. zulks noodzakelijk of wenselijk acht, is zij gerechtigd voor de uitvoering van de in de Overeenkomst neergelegde verplichtingen hulp in te schakelen van derden. Uitbesteding zal slechts plaatsvinden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van Loper B.V. en onverlet de gehoudenheid van Loper B.V. voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 5: Wetswijzigingen

In het geval een wijziging in relevante wet- en/of regelgeving voor Loper B.V. plaatsvindt dan wel voor Loper B.V. of Opdrachtgever nieuwe verplichtingen met zich meebrengt en dit een aanpassing c.q. wijziging van de Overeenkomst met zich meebrengt, dan zullen Partijen de Overeenkomst in goed onderling overleg (zo nodig met terugwerkende kracht tot aan de datum waarop de wijzigingen van kracht worden) wijzigen. In een dergelijke situatie is Loper B.V. gerechtigd de eventuele direct of indirect uit de opgelegde wijzigingen voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever tegen de op dat moment geldende tarieven. Opdrachtgever is verplicht alle uit de wijziging voortvloeiende (extra) kosten aan Loper B.V. te voldoen, onverminderd de overige reeds overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 6: Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor het uitvoeren van de overeengekomen Diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn aan Loper B.V. worden verstrekt en zal ook alle aanwijzingen van Loper B.V. opvolgen. Opdrachtgever zal steeds tijdig en op de juiste wijze de gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen die Loper B.V. nodig acht voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever zal alle (wijzigingen van) gegevens bedoeld in het voorgaande lid zo spoedig mogelijk doorgeven aan Loper B.V..
 3. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt dan wel de instructies niet zijn opgevolgd of de noodzakelijke medewerking van (medewerkers van) Opdrachtgever niet wordt verleend, heeft Loper B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan geldende tarieven in rekening te brengen.

Artikel 7: Termijn

 1. Alle door Loper B.V. genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten geschat op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst dan wel bij het opstellen van de offerte aan Loper B.V. bekend waren. Overeengekomen termijnen van levering gelden – ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen – bij benadering en zijn nimmer fataal. 
 2. Overschrijding van de overeengekomen termijn heeft Opdrachtgever, behoudens opzet/grove schuld, in geen geval recht op enige schadevergoeding. Schade van Opdrachtgever als gevolg van overschrijding van de termijn door handelen of nalaten van een ingeschakelde derde, geeft eveneens in geen geval recht op schadevergoeding. 
 3. Loper B.V. is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, ook al was Loper B.V. hier tijdens het aangaan van de Overeenkomst van op de hoogte, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Loper B.V. en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over het verlengen van de termijn.

Artikel 8: Tarieven en betaling

 1. De vergoeding voor de door Loper B.V. te verrichten werkzaamheden zal voorafgaand schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Tarieven voor werkzaamheden welke geen vaste tariefstructuur kennen worden bij wijze van indicatie opgegeven en binden Loper B.V. niet. Loper B.V. behoudt zich het recht voor om haar tarieven jaarlijks te wijzigen/ indexeren en om evidente fouten in de door haar doorgegeven prijzen te corrigeren. 
 2. Indien door een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever geplande werkzaamheden niet door Loper B.V. kunnen worden uitgevoerd, is Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding en de aan de uitvoering van de geplande werkzaamheden verbonden kosten aan Loper B.V. verschuldigd. 
 3. Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, belastingen en EU-heffingen alsmede reis- en verblijfkosten, kosten van derden en meerwerk, tenzij schriftelijk anders is vermeld. 
 4. Betaling dient plaats te vinden op de door Loper B.V. aangegeven wijze en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen. Deze termijn geldt als fatale termijn. Betaling wordt door Loper B.V. als eerst als ontvangen beschouwd, zodra deze is bijgeschreven op één van de bankrekeningen van Loper B.V..
 5. De door Opdrachtgever of derden te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde renten en, tot slot, op de telkens oudste hoofdsom. 
 6. Opdrachtgever kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. 
 7. Zodra de betaaltermijn verstrijkt is Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, tot de algehele voldoening. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling van Opdrachtgever of enige vergelijkbare omstandigheid zijn de vorderingen van Loper B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Loper B.V. behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen vergoeding te verlangen. 
 8. Indien Opdrachtgever de juistheid van (een onderdeel) van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog (zo nodig door middel van een gerechtelijke uitspraak) verschuldigd blijkt te zijn, blijft de oorspronkelijke vervaldatum als vervaldatum gelden. 
 9. Loper B.V. zal in geen gevallen betaalde vergoedingen restitueren aan Opdrachtgever indien een traject eerder dan overeengekomen wordt afgerond.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Loper B.V. is behoudens opzet/grove schuld nimmer aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever of derden voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever vrijwaart Loper B.V. voor eventuele vorderingen ter zake schade voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst. 
 2. Loper B.V. is behoudens opzet/grove schuld nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals schade wegens gederfde winst, extra inzet personeel en vertragingsschade), immateriële schade en/of bedrijfsschade. 
 3. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van Loper B.V. in voorkomend geval uit te keren uitkering, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico, dan wel – indien de verzekering van Loper B.V. geen dekking biedt – tot het factuurbedrag van de betreffende periode van maximaal een kwartaal dan wel de som van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, indien mocht worden geoordeeld dat op grond van welke titel dan ook een schadevergoeding verschuldigd is. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt als één gebeurtenis beschouwd. 
 4. Indien komt vast te staan dat Loper B.V. toerekenbaar tekort is geschoten, dan heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat de tekortkoming is komen vast te staan, aan Opdrachtgever mede te delen dat zij de door de Opdrachtgever betaalde vergoeding voor de Dienst waar Loper B.V. toerekenbaar tekort is geschoten zal terugbetalen of dat zij alsnog tot behoorlijke nakoming zal overgaan. Indien Loper B.V. na genoemde mededeling binnen een redelijke termijn alsnog nakomt/presteert, dan betekent dit dat de Overeenkomst op correcte wijze is nagekomen, en heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. 
 5. Indien Loper B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van (niet-)ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Loper B.V., onverminderd het overige wat hierover in deze Algemene Voorwaarden wordt bepaald, beperkt tot de aansprakelijkheid voor het eigen handelen en/of nalaten van Loper B.V. Loper B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van haar (niet-)ondergeschikten, ook niet indien sprake is van opzet/grove schuld. 
 6. Opdrachtgever vrijwaart Loper B.V. – behoudens opzet/grove schuld van Loper B.V. – tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten, interesten en/of enige andere vorm van schadevergoeding, verband houdende met de geleverde Diensten. 
 7. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel Loper B.V. (zelve) als haar werknemers (zowel individueel als gezamenlijk), alsmede ten behoeve van alle andere aan Loper B.V. gelieerde partijen en hun werknemers, alsmede ten behoeve van de door Loper B.V. ingeschakelde derden/hulppersonen voor zover Loper B.V. daarvoor aansprakelijk is. 

Artikel 10: Overmacht

 1. Er is geen sprake van een tekortkoming aan de zijde van Loper B.V. indien Opdrachtgever reeds tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting, dan wel indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Loper B.V..
 2. Naast hetgeen de wet als overmacht beschouwd gelden als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van Loper B.V., wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de Overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, transportonderbreking, natuurgeweld, grondstofschaarste, oorlog of mobilisatie, epidemieën, pandemieën, staking, machinebreuk, belemmerende maatregelen van enige overheid, tekortkomingen van leveranciers van goederen en/of diensten, computer- of elektronicastoringen, bedrijfsstoring zoals brand, het verloren gaan van gegevens, stroomuitval, en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden – voorzien of niet voorzien – voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze niet of niet tijdig van haar kan worden verlangd en bovendien de verhindering naar redelijke verwachting langer duurt dan een redelijke termijn – alle aspecten van de situatie in ogenschouw nemende – na de omstandigheid/omstandigheden die daartoe leidt/leiden. Daarnaast is er sprake van overmacht indien redelijkerwijze vaststaat dat de verhindering de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken. 
 3. Loper B.V. verplicht zich ertoe alle inspanningen te getroosten die van een modern bedrijf mogen worden verwacht om het geautomatiseerde systeem waarmee zij werkt te beveiligen en om het online verzenden van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen. De in artikel 10.2 genoemde omstandigheden doen zich echter eveneens onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor indien derden zich – ondanks voornoemde inspanningen van Loper B.V. – op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot het geautomatiseerde systeem waar Loper B.V. mee werkt en schade veroorzaken door verminking, onrechtmatig gebruik, verwijdering, aanvulling of enige andere vorm van bewerking van geautomatiseerde bestanden.
 4. Indien Loper B.V. niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij redelijkerwijs verwacht hier niet aan te kunnen gaan voldoen als gevolg van overmacht, is Loper B.V. gehouden Opdrachtgever daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. In voornoemd geval wordt de uitvoering van de Overeenkomst van rechtswege opgeschort vanaf het moment dat de overmachtsituatie zich voordoet, zolang de situatie van overmacht uitvoering van de Overeenkomst door Loper B.V. onmogelijk maakt, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
 5. Indien de overmacht langer voortduurt dan 90 dagen of vaststaat dat er binnen 90 dagen geen uitzicht is op een oplossing, gerekend vanaf het moment waarop de overmachtsituatie is ontstaan, kunnen beide Partijen de Overeenkomst ontbinden zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige vorm van schadevergoeding.  

Artikel 11: Intellectuele eigendom

 1. Loper B.V. blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten welke Loper B.V. reeds voorafgaand aan de contractuele relatie met Opdrachtgever bezat of die buiten die contractuele relatie om en onafhankelijk van die contractuele relatie zijn ontwikkeld. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding enige aanduiding omtrent intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of ander rechten uit geleverde Diensten te verwijderen of te wijzigen. 
 2. Opdrachtgever garandeert Loper B.V. dat door de uitvoering van de Overeenkomst en/of het openbaar maken van de van Opdrachtgever ontvangen informatie/zaken door Loper B.V. geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Loper B.V. tegen elke aanspraak van een derde die is gebaseerd op de bewering dat zodanige openbaarmaking/beschikbaarheidsstelling inbreuk maakt op enig recht van derde. 
 3. Loper B.V. behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen/plannen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen en zaken. Alle intellectuele eigendomsrechten die door Loper B.V. worden gebruikt of ontwikkeld tijdens of met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Loper B.V. Voor zover enig recht van intellectuele eigendom als bedoeld in voorgaande zin van rechtswege bij Opdrachtgever komt te berusten zal Opdrachtgever Loper B.V. hiervan terstond op de hoogte brengen en op eerste verzoek van Loper B.V. en op kosten van Opdrachtgever haar onverwijlde medewerking verlenen aan de overdracht van dergelijke rechten van intellectuele eigendom aan Loper B.V., waaronder tevens begrepen doch niet beperkt tot de aantekening van een dergelijke overdracht in de toepasselijke registers, waarvan toepassing. 
 4. De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van Loper B.V. ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loper B.V. niet worden verveelvoudigd, gebruik of aan derden worden getoond dan wel op een andere manier worden verwerkt. 
 5. Loper B.V. is nimmer aansprakelijk voor een inbreuk op rechten van derden, tenzij het een door haar gepleegde inbreuk betreft op rechten waarvan het bestaan algemeen bekend is of aan Loper B.V. bekend was op het moment van de inbreuk.

Artikel 12: Geheimhouding

 1. Partijen zullen alle informatie, knowhow, gegevens of specificaties verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze, behoudens schriftelijke toestemming of enige wettelijke verplichting, niet aan derden kenbaar maken. Hetgeen in de vorige zin beschreven is ook van toepassing op de inhoud van de Overeenkomst welke tussen Partijen is gesloten.
 2. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van de informatie reeds bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de Overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee in strijd heeft gehandeld met enig geheimhoudingsbeding. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet en/of een bindende uitspraak van de rechter en/of een ander overheidsorgaan en/of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij voor de openbaarmaking met de andere partij in overleg treden over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.
 3. Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting als bedoeld in de leden 1, 2 en 4 van dit artikel ook opleggen aan hun medewerkers, ingeleend personeel en alle andere derden, die voor hen werkzaamheden verrichten en/of werkzaamheden zullen verrichten. 
 4. De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel blijft na verloop of beëindiging van de Overeenkomst nog voor een periode van drie jaar onverminderd van kracht, of zoveel langer als wettelijk is vereist.

Artikel 13: Verwerking van Persoonsgegevens

Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de op dat moment geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy (waaronder de AVG, Uitvoeringswet AVG en Telecommunicatiewet) na te komen. Op de dienstverlening van Loper B.V. is de meest recente versie van het Privacyreglement integraal van toepassing, welk reglement op eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt alsmede te raadplegen is op de website van Loper B.V. (www.loper.nl/privacy).

Artikel 14: Verbod op overname personeel

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de Overeenkomst en gedurende een periode van een (1) jaar na beëindiging van de Overeenkomst, medewerkers van Loper B.V. of door Loper B.V. ingeschakelde derden die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen zowel direct als indirect, in dienst te nemen, aan te bieden bij haar in dienst te treden of met deze personen dienaangaande te onderhandelen anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Loper B.V.
 2. Per overtreding van artikel 14 lid 1 is Opdrachtgever aan Loper B.V. een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 25% van het bruto jaarsalaris per betrokken werknemer. De hoogte van de boete wordt bepaald aan de hand van het door werknemer laatstverdiende loon voorafgaand aan de overtreding.
 3. In het geval de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) van toepassing is op de door Loper B.V. ter beschikking gestelde medewerkers en Opdrachtgever na afloop/ binnen 1 jaar na beëindiging van de Overeenkomst medewerkers van Loper B.V. in dienst neemt, is Opdrachtgever per werknemer voor de werving, selectie en terbeschikkingstelling een vergoeding verschuldigd aan Loper B.V. ter hoogte van € 30.000,- (zegge: dertigduizend euro).

Artikel 15: Duur en beëindiging Overeenkomst

 1. Overeenkomsten worden aangegaan voor de trajectduur zoals beschreven in de Overeenkomst en worden in ieder geval geacht te zijn beëindigd zodra Loper B.V. de overeengekomen Diensten heeft verricht/voltooid. 
 2. De Overeenkomst kan door Loper B.V. zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief worden ontbonden, indien:
 • de andere partij in staat van faillissement verkeert ofwel aan de andere partij – tijdelijk – surseance van betaling is verleend ofwel de andere partij is toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling 
 • de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en een redelijke termijn om alsnog behoorlijk na te komen ongebruikt laat;
 • de reputatie van de andere partij dusdanig in diskrediet raakt dat van de ander niet gevergd kan worden dat zij de relatie voortzet. Overgang van onderneming of fusie door een beider Partijen is geen reden voor tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.
 1. Een beëindiging als genoemd in het vorige lid, of de beëindiging van een andere Overeenkomst tussen Partijen, ontslaat Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 16: Slotbepalingen

 1. De rechten van Loper B.V. uit hoofde van de Overeenkomst zijn in aanvulling op, en onverminderd de overige rechten die Loper B.V. ter beschikking staan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving. 
 2. Afstand van recht door Loper B.V. kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien Loper B.V. enig haar toekomend recht niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht dat Loper B.V. toekomt. 
 3. Opdrachtgever kan haar rechten uit de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen, bezwaren of anderszins vervreemden. Dit beding is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 
 4. Loper B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden. Opdrachtgever geeft hierbij reeds bij voorbaat haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking aan contractsoverneming. 
 5. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een van de verplichtingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, verbeurt Opdrachtgever aan Loper B.V., zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere tekortkoming een boete van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) alsmede een boete van € 2.500,- (zegge: vijfentwintighonderd euro) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, onverminderd het recht van Loper B.V. om, in afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW, daarnaast volledige schadevergoeding plus kosten en interest te vorderen, nakoming te vorderen en/of de overige rechten van Loper B.V. uit te oefenen. 

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere rechtsverhouding tussen Loper B.V. en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, onverminderd het recht van Loper B.V. om Opdrachtgever in rechte te betrekken voor een andere bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.